1. Redakcja informuje, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie ich wykryte przypadki będą demaskowane przez powiadomienie odpowiednich podmiotów: instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń zrzeszających edytorów itp.
 2. Teksty powinny zostać przesłane do redakcji w formacie: .doc, lub .docx.
 3. Redakcja przyjmuje propozycje tekstów o objętości nieprzekraczającej 2 arkuszy autorskich (80 tys. znaków ze spacjami i przypisami).
 4. Do każdego tekstu powinny zostać dołączone: słowa kluczowe oraz, jeżeli występuje cytowanie, bibliografia załącznikowa.
 5. Do wszystkich tekstów powinny zostać dołączone: informacja o autorze o objętości 500–800 znaków ze spacjami, streszczenie wraz ze słowami kluczowymi o objętości około 1–2 tys. znaków oraz bibliografia w stylu APA 7th edition (w układzie alfabetycznym).
 6. Rekomendujemy stosowanie menedżerów bibliografii, takich jak na przykład Zotero.
 7. Streszczenie powinno składać się z takich elementów jak: teza/cel artykułu, metoda badań oraz wyniki wnioski.
 8. Formatowanie:
 • Imię i nazwisko autora czcionką Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; odstępy: 1,5; wyrównanie: akapit z lewej.
 • Informacje o afiliacji (pełnej nazwie instytucji), adresie e-mail i ID ORCID autora: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wyrównanie: akapit z lewej.
 • Tytuł: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; odstępy: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: z lewej.
 • Informacja o autorze artykułu: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 • Słowa kluczowe i streszczenie: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne (same „Słowa kluczowe” i „Streszczenie”: czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 10; pogrubienie).
 • Tekst: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 • Przypisy: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 • Bibliografia załącznikowa – tytuł: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; brak wcięcia akapitowego; odstępy: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 • Bibliografia załącznikowa – tekst: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 1. Materiał ilustracyjny powinien zostać przesłany do redakcji w formacie: .jpg/.jpeg, .tif/.tiff lub .png.
 2. W przypadku recenzji w nagłówku podajemy po kolei: imię i nazwisko autora publikacji, jej pełny tytuł (w przypadku pracy wielotomowej również liczbę tomów), nazwę wydawnictwa (w przypadku kolejnego wydania jego numer), miejsce i rok wydania, liczbę stron oraz numer ISBN.
 3. Tytuły opublikowanych prac piszemy w tekście czcionką pochyłą.
 4. Tytuły czasopism w tekście zaznaczamy za pomocą cudzysłowu.
 5. Często cytowane nazwy instytucji, czasopism lub edycji źródłowych powinno się, po ich pierwszym zastosowaniu, skracać.
 6. Wszelkiego rodzaju cytaty w tekście zaznaczamy za pomocą cudzysłowu.
 7. Daty w tekście zapisujemy według zasady: datę dzienną cyfrowo, miesiąc słownie i rok cyfrowo (cyframi arabskimi). Natomiast w przypadku dat w przypisach wszystko zapisujemy cyfrowo (dzień i rok cyframi arabskimi, a miesiąc rzymskimi).
 8. Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załącznikowej, którą należy opracować zgodnie z zasadami APA Style. Odesłanie w tekście umieszcza się w nawiasie okrągłym wg poniższych zasad.

(Oldenburg, 1989)

[surname in text] Oldenburg (1989)

(Michalak et al., 2016, p. 44)

(Fernández-Ardèvol et al., 2018)

(Jaskulski, 1864, pp. 1-2)

[surname in text] Jaskulski (1864, pp. 1-2)

 1. W przypadku alfabetów cyrylickich, w tekście należy zachować oryginalna pisownię, natomiast w bibliografii załącznikowej zastosować transliterację.
 2. Na końcu tekstu należy podać bibliografię załącznikową w stylu APA 7th edition i porządku alfabetycznym bez podziału na kategorie.

Poniżej zamieszczamy przykład bibliografii w stylu APA 7th edition:

Bibliografia

Książka:

Oldenburg, R. (1989). The Great Good Place. Cafes, Coffee Shops, Community Centers, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You through the Day. Paragon House.

Ladewig, P. (2016). Katechizm biblioteki (Z. Gębołyś (red.); Z. Gębołyś & B. Kwoka (tłum.)). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Michalak, D., Koryś, I., & Kopeś, J. (2016). Stan czytelnictwa w Polsce 2015 roku. Biblioteka Narodowa.

Artykuł:

Zybert, E. B. (2016). Bezdomni w bibliotekach - doświadczenia zagraniczne. Przegląd Biblioteczny, 84(1), 27–45.

Fernández-Ardèvol, M., Ferran-Ferrer, N., Nieto-Arroyo, J., & Fenoll, C. (2018). The public library as seen by the non-users. El Profesional de La Informacion, 27(3). https://doi.org/10.3145/epi.2018.may.19

Sopyło, T. (2018). Fatnomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece. Bibliotekarz, 5, 24–33.

Artykuł w prasie:

Chociszewski, J. (1863, maj 20). Kronika. Nadwiślanin, 3.

Jaskulski, S. (1864, lipiec 8). Berlin, 6 lipca. Dziennik Poznański, 1–2.

Kobierska-Maciuszko, E. (2015, luty 4). Najwyższy czas dla BUW-u, by rozstać się z Hulakulą [LIST DO REDAKCJI]. Gazeta Wyborcza. Warszawa. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17359733,Najwyzszy_czas_dla_BUW_u__by_rozstac_sie_z_Hulakula.html?disableRedirects=true

Artykuł w encyklopedii:

Comparison of reference management software. (2018). W Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_reference_management_software&oldid=827336464

Rozdział:

Ciesielska-Kruczek, R. (2013). Przestrzeń biblioteczna – miejscem nauki, działalności społeczno-kulturalnej, pracy. W M. Wojciechowska (Red.), Fizyczna przestrzeń bibliotek (s. 40–52). Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

Jeż, R., Konieczko, A., & Kwiatkowska, M. (2016). Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy. W T. Piestrzyński & J. Jerzyk-Wojtecka (Red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy (s. 33–44). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-191-4.03

Strona internetowa:

Grodecka, M. (2017, styczeń 20). Czytanie z klockami LEGO. Biblioteka zaprasza na warsztaty. PetroNews. http://petronews.pl/czytanie-z-klockami-lego-biblioteka-zaprasza-na-warsztaty/

ORCID. (b.d.). About. Pobrano 7 marzec 2018, z https://orcid.org/

Blogi:

Morawiec, B. M. (2017, styczeń 16). Biblioteka w Oleśnie wie jak to się robi! Lustro Biblioteki. http://lustrobiblioteki.pl/2017/01/biblioteka-olesnie-wie-sie-robi/

E-Mail:

Żurawińska, Z. (2017, styczeń 26). DOI w zapisie bibliograficznym [List do Mariusza Balcerka].

Praca dyplomowa:

Khoir, S. (2016). An information behaviour perspective into Asian immigrants’ settlement in urban South Australia: Investigating their everyday life information seeking and the value of public library services [University of South Australia]. https://ap01-a.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/61USOUTHAUS_INST/12145033070001831

Rękopis:

Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny do Krzysztofa Radziwiłła Styczeń 13, 1622, Kijów (Archiwum Radziwiłłów, Dział II, sygn. 804). (1622). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska.

Jarochowski, C. (1863). X. Cypriana Jarochowskiego pamiątka z więzienia (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Rps 189). Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Polska.