Nr 4/2022 (116) otwiera collage Ewy Bathelier i edytorial redaktora naczelnego na rozpoczęcie trzydziestego roku istnienia "Kwartalnika". Poza tym w numerze: Tymon z Aten w nowym przekładzie Antoniego Libery, wiersze Jorge Guilléna i Samuela Becketta w tłumaczeniu Krystyny Rodowskiej; w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Krystyny Rodowskiej z Jubilatką rozmawia Marek Kędzierski; fragment powieści Krzysztofa Myszkowskiego Thorn, trzy wiersze Artura Międzyrzeckiego w setną rocznicę urodzin; dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej w opracowaniu Ryszarda Krynickiego, Charles Bukowski w przekładzie Andrzeja Szuby i Dana Gioia w tłumaczeniu Krystyny Lenkowskiej;  Artur Przybysławski o Towarzystwie Becketta, szkic Bogusława Kierca o Boskiej komedii oraz Dedykacje Kazimierza Nowosielskiego; ponadto wiersze Andrzeja Szuby, Bogusława Kierca, Leszka Szarugi, Grzegorz Wróblewskiego, Piotra Piaszczyńskiego i Bogdana Toszy; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek; omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Leszek Szaruga o Furtianach Anny Piwkowskiej, Anna Szymańska omawia Miejsce Piotra Szewca, Wagary w czyśćcu Artura Szlosarka recenzuje Katarzyna Bieńkowska, Maciej Wróblewski o Letnich rytuałach Grzegorza Wróblewskiego, Tajny dziennik. T 1 Mirona Białoszewskiego w ujęciu Piotra Sobolczyka, Marta Tomczok o Aleksandra Fiuta Wyglądach i wglądach, biografię Paula Celana Anny Arno omawia Aleksander Fiut.

Numer 3/2022 (115): zapraszamy do lektury Pierścienia Polikratesa Friedricha Schillera w przekładzie Antoniego Libery, Listów do Jadwigi Stańczakowej Mirona Białoszewskiego z komentarzem edytorskim Piotra Sobolczyka, prozy Krystyny Rodowskiej – „Rezydentka” w cieniu bazyliki (fragment); Miast Sztuki – Paryż: tekstów oraz fotografii w opracowaniu Marka Kędzierskiego i Aleksandry Nosalskiej; fragmentów w Variach: Widnokręgu Kazimierza Brakonieckiego, Dziennika 2022 Stefana Chwina, Komory Krzysztofa Myszkowskiego, Świata, w którym żyłem Leszka Szarugi, Z powodu i bez powodu Piotra Szewca oraz Notatek do zapomnianych podróży Artura Szlosarka; nowej poezji Piotra Matywieckiego, Krystyny Rodowskiej, Krystyny Lars, Małgorzaty Sokorskiej i Poli Reutt; w recenzjach: Aleksander Fiut o Pieśniach o zmierzchu Oscara Miłosza, Marek Bieńczyk omawia Lata praktyki Piotra Sommera, Anna Nasiłowska o Wolności pisanej po Jałcie Stefana Chwina.

Reprodukcja okładki nr 3/2022 (115); autorka okładki: Ewa Bathelier

Numer 2/2022 (114) „Kwartalnika Artystycznego” wydany z okazji 100. rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego, a w nim m. in. wiersz "List" z komentarzem Tadeusza Sobolewskiego, eseje o twórczości Białoszewskiego autorstwa Anny Sobolewskiej, Piotra Sobolczyka i Adama Poprawy, wkładka ze zdjęciami z archiwum Białoszewskiego (16 stron skanów listów i zdjęć). Ponadto Wystan Hugh Auden w przekładzie Antoniego Libery; Robert Musil i Alfred Kubin w przekładzie Artura Przybysławskiego; nowe wiersze: Krzysztofa Lisowskiego, Piotra Szewca, Eryka Ostrowskiego, Jerzego Plutowicza, Zbigniewa Dmitrocy i Adam Górskiego; w Variach m.in. Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Leszek Szaruga, Artur Szlosarek.

Reprodukcja okładki nr. 2/2022 (114); autorka okładki: Ewa Bathelier

W numerze 1/2022 (113) „Kwartalnika Artystycznego” w dziesiątą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej publikujemy jej wiersze i plakaty z wierszami autorstwa Ryszarda Krynickiego, wyklejanki i listy do Jej siostry Nawoi, fotografie z Jej archiwum, głosy i glosy o Niej Anny Frajlich, Jacka Gutorowa, Bogusława Kierca, Krystyny Lenkowskiej, Krzysztofa Lisowskiego, Piotra Matywieckiego, Krzysztofa Myszkowskiego, Anny Nasiłowskiej, Anny Piwkowskiej, Krystyny Rodowskiej, Tomasza Różyckiego, Krzysztofa Siwczyka, Piotra Sommera, Leszka Szarugi, Andrzeja Szuby i Ryszarda Krynickiego, ponadto wiersz Adama Zagajewskiego i szkic Macieja Wróblewskiego o Jego poezji, odnaleziony wiersz Zbigniewa Herberta, „jazzowe” przekłady Antoniego Libery i opowiadanie Renaty Gorczyńskiej, wiersze Renate Schmidgall i prozę Marka Kędzierskiego; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek, recenzje i omówienia najciekawszych książek z kwartału.

Reprodukcja okładki nr. 1/2022 (113); autorka okładki: Ewa Bathelier

Archiwum „Kwartalnika Artystycznego” za lata 1993 – 2022 : https://kwartalnik.art.pl/wydania-archiwalne/